അവലോകനയോഗങ്ങള്‍ – രേഖാശേഖരം

1. പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ അവലോകന ആസൂത്രണ ശില്‍പ്പശാല 27 നവംബര്‍ 2018
സീമാറ്റ്-കേരള
ആര്‍.ഡി.ഡി., എ.ഡി., ഡി.ഡി.ഇ., മിഷന്‍ കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍മാര്‍, ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍മാര്‍ മറ്റ് ഡയറക്ടര്‍മാര്‍