ഗവേഷണം

വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണവും, മാനേജ്മെന്‍റും, ഭരണനിര്‍വ്വഹണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂതനാശയങ്ങളും കാലികമായ വിവരങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതില്‍ സീമാറ്റ്-കേരള ഒരു വഴികാട്ടിയായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കി ഏകോപിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

താത്ക്കാലിക ഗവേഷണ പദ്ധതികള്‍
1 ഗോത്രമേഖലയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രശ്നങ്ങള്‍ – ഒരു പഠനം
2 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ കോവിഡ് 19 മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ച ആഘാതം – ഒരു പഠനം