ദൗത്യം

  • നയബന്ധിതമായ പരിശീലന-ശേഷി വികസന തന്ത്രങ്ങള്‍ വികസിപ്പിച്ച്‌ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ട്‌ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ സംസ്ഥാന-ദേശീയ ലക്ഷ്യങ്ങള്‍ സാക്ഷാത്‌കരിക്കാന്‍ നേതൃസ്ഥാനീയരായ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകരെ ശാക്തീകരിക്കുക.
  • കേവല ഗവേഷണത്തിനെന്നപോലെ നിര്‍വ്വഹണോന്മുഖമായ ഗവേഷണത്തിനും പ്രാമുഖ്യം നല്‍കികൊണ്ട്‌ പ്രശ്‌ന നിര്‍ധാരണത്തിനുതകുന്ന പ്രായോഗിക ക്ഷമതയുളള ആശയങ്ങള്‍ വികസിപ്പിക്കുക.
  • ഡാറ്റാ അടിസ്ഥിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണം സാദ്ധ്യമാക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക.