നിര്‍വ്വാഹകസമിതി


നിര്‍വ്വാഹകസമിതി
വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ചെയര്‍മാന്‍
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്വൈസ് ചെയര്‍മാന്‍
പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി, ധനകാര്യ വകുപ്പ്മെമ്പര്‍
സെക്രട്ടറി, പ്ലാനിംഗ് ആന്‍റ് ഇക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്മെന്‍റ്മെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടര്‍, സര്‍വ ശിക്ഷ അഭിയാന്‍, കേരളമെമ്പര്‍
നാഷണല്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ പ്ലാനിംഗ് ആന്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിലെ പ്രതിനിധിമെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, എസ്.സി.ഇ.ആര്‍.ടി. തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡോ. രാഹുല്‍ വി.ആര്‍. അസിസ്റ്റന്‍റ് പ്രൊഫസര്‍, ഗവ. കോളേജ് ഓഫ് ടീച്ചര്‍ എഡ്യൂക്കേഷന്‍, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍
ഡോ.ജമീല ബീഗം എ, പ്രൊഫസര്‍ & ഹെഡ് ഓഫ് ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് (റിട്ട.) ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റ് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ്, യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി ഓഫ് കേരളമെമ്പര്‍
എന്‍.ടി.ശിവരാജന്‍, സ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓഫീസര്‍, സമഗ്ര ശിക്ഷകേരളംമെമ്പര്‍
ഡയറക്ടര്‍, സീമാറ്റ്-കേരള, തിരുവനന്തപുരംമെമ്പര്‍ സെക്രട്ടറി