സ്റ്റേറ്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണല്‍ മാനേജ്മെന്‍റ് ആന്‍റ് ട്രെയിനിംഗ്-കേരള (സീമാറ്റ്-കേരള)
എം.ജി.റോഡ്, കിഴക്കേകോട്ട, തിരുവനന്തപുരം, കേരള - 695036
ഫോണ്‍ : 0471-2460343   ||    ഇ-മെയില്‍ : director.siemat@kerala.gov.in
Suggestions
എങ്ങനെ എത്തിച്ചേരാം