മാനേജ്മെന്‍റ് ട്രെയിനിംഗ്

വിദ്യാഭ്യാസ മേധാവികള്‍ക്കും ഭരണതലത്തില്‍ നേതൃത്വം നല്‍കുന്നവര്‍ക്കും വിദ്യാഭ്യാസ നിര്‍വ്വഹണത്തില്‍ പരിശീലനം നല്‍കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്ന വിഭാഗമാണ് മാനേജ്മെന്‍റ് ട്രെയിനിംഗ്. വിവിധ കപ്പാസിറ്റി എന്‍ഹാന്‍സ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും ലീഡര്‍ഷിപ്പ് എന്‍ഹാന്‍സ്മെന്‍റ് പ്രോഗ്രാമുകളിലൂടെയും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക് മാനേജ്മെന്‍റ് പരിശീലനം നല്‍കുക വഴി മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന മികവിന്‍റെ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി തങ്ങളുടെ വിദ്യാലയങ്ങളെ മാറ്റുന്നതിനായി വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ ഫലപ്രദമായ രീതിയില്‍ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നിര്‍വ്വഹിക്കുന്നതിന് സജ്ജമാക്കുന്ന വിഭാഗമാണിത്. ആസൂത്രണം, ഉപദേശം, തേടല്‍, ഷെഡ്യൂള്‍ തയ്യാറാക്കല്‍ എന്നിവയില്‍ നിരന്തരമായ വര്‍ക്ക്ഷോപ്പുകള്‍ നടത്തുന്നതിലും, ഈ വിഭാഗത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലേയ്ക്ക് ഫലപ്രദമായ സംഭാവനകള്‍ നല്‍കുന്ന തരത്തിലുളള സെമിനാറുകളും ഗവേഷണങ്ങള്‍ മുതലായവയെല്ലാം നടത്തുന്നതിലും മാനേജ്മെന്‍റ് ട്രെയിനിംഗ് വിഭാഗം വ്യാപൃതമായിരിക്കുന്നു.