സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.എ.സുരേഷ് ബാബു
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
0471-2460343
ഇ-മെയില്‍ : siematkeralatvm@gmail.com

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ.ജയപ്രകാശ് ആര്‍.കെ.
ഡയറക്ടര്‍
0471-2460343
ഇ-മെയില്‍ : director.siemat@kerala.gov.in