സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ഷാജി സി. സേനന്‍
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
0471-2460343

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ഡോ. എം. എ. ലാല്‍
ഡയറക്ടര്‍
0471-2460343