വീക്ഷണം:

“വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്മെന്‍റിലും, ആസൂത്രണത്തിലും ഒരു മികവിന്‍റെ കേന്ദ്രമായി മാറുന്നതിനുവേണ്ടിയാണ് സീമാറ്റ്-കേരള ശ്രദ്ധ പുലര്‍ത്തി വരുന്നത്”.