ശില്പശാലകള്‍
1 മാധ്യമ ശില്പശാല
2 സി.ഇ.പി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ആസൂത്രണ ശില്പശാലകള്‍
3 എല്‍.ഇ.പി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ആസൂത്രണ ശില്പശാലകള്‍
4 സി.ഇ.പി. യും എല്‍.ഇ.പി. യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മോഡ്യൂള്‍ നിര്‍മ്മാണ ശില്പശാലകള്‍