സെമിനാറുകള്‍
1 വിദ്യാഭ്യാസ ആസൂത്രണ മാനേജ്മെന്‍റിനെ സംബന്ധിച്ചുളള ദേശീയ സെമിനാര്‍
2 ജനാധിപത്യ മതേതര വിദ്യാഭ്യാസ മാനേജ്മെന്‍റിനെക്കുറിച്ചുളള അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാര്‍