സ്‌കൂള്‍ ലീഡര്‍ഷിപ് അക്കാദമി, കേരള (SLAK) മികച്ച സ്‌കൂള്‍ നേതൃത്വ മാതൃകകള്‍ക്കുള്ള നോമിനേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു.

SLAK Award Format SIEMAT