അവലോകനയോഗങ്ങള്‍

ആസൂത്രണ അവലോകനയോഗങ്ങള്‍ 
1 പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞവുമായി, സീമാറ്റ്-കേരള സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ പരിശീലനപരിപാടികളെ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതല ആസൂത്രണ അവലോകന യോഗങ്ങള്‍