എക്സ്റ്റേണല്‍ ലിങ്കുകൾ

സമാന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് വരുന്ന ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളുമായി പരസ്പര സഹായകരവും ക്രിയാത്മകവുമായ കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സീമാറ്റ്-കേരള സഹകരിച്ച് വരുന്നു.