പരിശീലനങ്ങള്‍ – രേഖാശേഖരം

1. ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് I)   17,18 ഡിസംബര്‍ 2018
അനിമേഷന്‍ സെന്‍റര്‍, കോവളം
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍
2.  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് II) 19,20 ഡിസംബര്‍ 2018
അനിമേഷന്‍ സെന്‍റര്‍, കോവളം
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍
3.  ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് III) 21,22 ഡിസംബര്‍ 2018
അനിമേഷന്‍ സെന്‍റര്‍, കോവളം
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍
4. ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IV) 23,24 ഡിസംബര്‍ 2018
അനിമേഷന്‍ സെന്‍റര്‍, കോവളം
ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍
5.  ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാരുടെ ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി.  27,28 ഡിസംബര്‍ 2018
അനിമേഷന്‍ സെന്‍റര്‍, കോവളം
ജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസര്‍മാര്‍
6. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് I) 15,16 ഡിസംബര്‍ 2018 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
7. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് II) 22,23 ഡിസംബര്‍ 2018 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
8.  എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് III) 27,28 ഡിസംബര്‍ 2018 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
9. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IV) 29,30 ഡിസംബര്‍ 2018 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
10. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് V) 05,06 ജനുവരി 2018 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
11.  എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VI) 12,13 ജനുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
12. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് I) 20, 21, 22 ജനുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
13. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് II) 24,25,26  ജനുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
14. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് III)     25,26,27  ജനുവരി 2019 ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
15. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IV)     2 6,27,28 ജനുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
16. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് V) 01,02,03 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
17.  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VI) 02,03,04 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
18. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VII) 03,04,05 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
19. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VIII)   04,05,06 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
20. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IX) 05,06,07 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
21.  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് X) 06,07,08 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
22.  ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XI) 07,08,09 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
23. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XII) 08,09,10 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
24. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XIII)     09,10,11 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
25. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XIV) 10,11,12 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
26. ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ എല്‍.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XV) 11,12,13 ഫെബ്രുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി പ്രിന്‍സിപ്പല്‍മാര്‍
27. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VII) 19,20 ജനുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
28. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് I, ലെവല്‍ II) 11, 12, 13 ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
29. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് II, ലെവല്‍ II) 18,19,20  ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
30.  വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് III, ലെവല്‍ II) 19,20,21 ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
31. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് IV, ലെവല്‍ II) 21,22,23 ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
32.  വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് V, ലെവല്‍ II) 22,23,24 ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
33. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് VI, ലെവല്‍ II) 23,24,25 ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
34. വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് VII, ലെവല്‍ II) 24,25,26 ഫെബ്രുവരി 2019
മരിയാ റാണി സെന്‍റര്‍, ശ്രീകാര്യം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
35. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VIII) 26,27 ജനുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
36. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IX) 02,03 ഫെബ്രുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
37. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് X) 09,10 ഫെബ്രുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
38. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XI) 16,17 ഫെബ്രുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
39. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XII) 23,24 ഫെബ്രുവരി 2019 സീമാറ്റ്-കേരള എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
40.  എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XIII) 02,03 മാര്‍ച്ച് 2019
സീമാറ്റ്-കേരള
എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
41. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XIV) 09,10 മാര്‍ച്ച് 2019
സീമാറ്റ്-കേരള
എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
42. എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ദ്വിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.  (ലെവല്‍ I ബാച്ച് XV) 23,24 മാര്‍ച്ച് 2019
സീമാറ്റ്-കേരള
എല്‍.പി. /യു.പി. പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
43.  വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ബാച്ച് I, ലെവല്‍ I) 12,13,14 ജനുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
44.  വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാരുടെ ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി.(ബാച്ച് II, ലെവല്‍ I) 13,14,15 ജനുവരി 2019
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
വൊക്കേഷണല്‍ ഹയര്‍ സെക്കന്‍ററി കരിയര്‍ മാസ്റ്റര്‍മാര്‍
45. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് I) 22,23,24 ഒക്ടോബര്‍ 2018
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
46.  ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് II) 03,04,05 നവംബര്‍ 2018
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
47. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് III) 04,05,06 നവംബര്‍ 2018
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
48. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IV) 5,6,7 നവംബര്‍ 2018
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
49. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് V) 6,7,8 നവംബര്‍ 2018
ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
50.  ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VI) 7,8,9 നവംബര്‍ 2018 ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
51. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VII) 8,9,10 നവംബര്‍ 2018 ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
52. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് VIII) 9,10,11 നവംബര്‍ 2018 ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
53. ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I ബാച്ച് IX) 10,11,12 നവംബര്‍ 2018 ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം
ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍
54.  ഹൈസ്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍ക്കുളള ത്രിദിന റസിഡന്‍ഷ്യല്‍ സി.ഇ.പി. (ലെവല്‍ I  ബാച്ച് x) 11,12,13 നവംബര്‍ 2018 ആര്‍.ടി.ടി.സി., കൈമനം ഹൈസ്ക്കൂള്‍ പ്രഥമാധ്യാപകര്‍