സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍

ശ്രീ.എ.സുരേഷ് ബാബു
അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസര്‍
0471-2460343

അപ്പലേറ്റ് അതോറിറ്റി

ശ്രീ.ബി.അബുരാജ്
ഡയറക്ടര്‍ (ഇൻചാർജ്)
0471-2460343