സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ പിന്തുടര്‍‍ച്ചാക്രമം
Mohan Abraham
ശ്രീ. മോഹന്‍ എബ്രഹാം
(ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)
[27.06.2005] - [28.08.2006]

James Joseph
ശ്രീ. ജെയിംസ് ജോസഫ്

[28.08.2006] - [28.02.2007]

ശ്രീ. എം. ശിവ ശങ്കര്‍ ഐ.എ.എസ്.
(ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)
[28.02.2007] - [18.04.2007]

ശ്രീ. ജോണി കെ. ജോണ്‍

[19.04.2007] - [24.10.2011]

ഡോ. ഇ. വത്സലകുമാര്‍

[24.10.2011] - [11.07.2016]

ഡോ. പി.എ. ഫാത്തിമ

[11.07.2016] - [07.08.2017]

ഡോ. ജെ. പ്രസാദ്
(ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)
[07.08.2017] - [05.10.2017]

Director
ഡോ. എം. എ ലാല്‍

[05.10.2017] - [02.12.2021]

IX
ഡോ. സാബു എച്ച്‌

[02.12.2021] - [31-05-2022]

X
ശ്രീ. ബി. അബുരാജ്
(ഇന്‍-ചാര്‍ജ്)

(04.06.2022 to 25.01.2023)

XI
ഡോ. സുനില്‍.വി.റ്റി

25.01.2023 - 31.03.2024

XII
ഡോ. ജയപ്രകാശ് ആർ.കെ

15.04.2024 -